Startprogrammet
Målgrupp

Denna programinriktning är en tydlig och målstyrd öppenvårdsinsats, där vi erbjuder ett alternativ till dyr institutionsbehandling. Insatsen ska också ses som ett alternativ vid utslussning från institutionsvård.

Målgruppen för detta program är män och kvinnor i alla åldrar med en social problematik som kan ha olika orsaker – missbruk, kriminalitet, psykiska störningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annat socialt nedbrytande beteende.

Strukturerat

Programmet är ett strukturerat öppenvårdsprogram där klienterna har en daglig sysselsättning i form av skola eller praktik-/utbildningsplats och arbete. Vi erbjuder även andra alternativ av daglig sysselsättning för personer som har speciella svårigheter.

I Startprogrammet läggs även stor vikt vid att klienterna engagerar sig i någon kvalitativ fritidsaktivitet. Då vi vet att en bra fysik påverkar tanke- och inlärningsförmåga positivt och ger bättre självkänsla, försöker vi motivera våra klienter att engagera sig i någon fysisk aktivitet regelbundet.

Anpassat efter varje individ

Genom mentorer får klienterna stöd i att upprätthålla en vardagsstruktur, där den dagliga sysselsättningen med skola eller arbetsrelaterad sysselsättning och fritidsaktiviteter är huvudkomponenterna.

Sysselsättningen är anpassad utifrån varje klients önskemål och förutsättningar. För att sysselsättningen ska upplevas positivt av klienten – vilket är mycket viktigt – är vi noga med att handledaren som engageras på företaget är en lämplig person för uppgiften. Handledaren på företaget får regelbunden handledning av vår mentor.

Mentorstöd

Mentorn tillsammans med klienten ansvarar för merparten av innehållet i klientens vardag utifrån planering och genomförandeplan exempelvis familj, sociala nätverk, myndighetskontakter, psykiatrin, Maria avgiftning m.m. Klienten har daglig kontakt med sin mentor.

(för alla klienter finns en ansvarig mentor, men också ytterligare en som fortlöpande blir informerad i det enskilda ärendet, för att kunna avlösa vid behov).

.

Jour & Akutplacering


Vid Placeringsfrågor under kontorstid
kontakta 08-200 444

Vid Jour och Akutplacering utanför kontorstider,
kontakta oss på 08-221 444

.