Om Oss
Lång erfarenhet inom öppenvård

Vår ledningsgrupp har mångåriga samlade erfarenheter av att arbeta med olika inriktningar inom både öppen- och familjevård åt Stockholms stad och kranskommunerna runt om i Mälardalen.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter i samtliga ärenden är att medverka till självständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid kan klara sig på egen hand och blir självförsörjande.

Vår ambition är att hitta potentialer hos klienten som går att utveckla istället för att lägga allt för mycket fokus på det som är problematiskt. Våra kompetenser omfattar socionomer, pedagoger, terapeuter och familjebehandlare.

Gemensam utformning

Vår generella uppfattning är att möjligheterna till bestående positiva förändringar ökar när insatserna sker på hemmaplan i öppna former och är frivilliga. Innehållet i insatsen utformas tillsammans med klienten utifrån den planering som gjorts upp tillsammans med uppdragsgivaren. För att säkerställa klientens ambitionsnivå och engagemang är delaktighet i planeringen av insatsen avgörande för ett positivt utfall.

Möjligheter

Vi arbetar både med fasta och rörliga tider för att tillgodose våra klienters behov.

Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt förhållningssätt.